Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Cena díla

Smluvní cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran dle cenové kalkulace. Smluvní cena je prosta DPH, které bude účtováno v souladu s platnými předpisy. Podmínky a způsob výpočtu ceny díla jsou uvedeny v cenové nabídce.

Cenová nabídka platí dva měsíce, od data zaslání naší cenové nabídky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na daňovém dokladu splňujícím náležitosti ustanovení § 12 zákona 588/1992 Sb., v platném znění, se uvede, kromě dalších údajů, také číslo objednávky.

Zhotovitel se zavazuje, že daňový doklad bude vždy vystaven podle stavebních dílů a provozních souborů a bude doporučeně zaslán na adresu objednatele.

Splatnost daňového dokladu je při předání zboží, nebo formou bezhotovostního převodu na účet, nejpozději ten den, kdy materiál je od nás odvážen. Pokud tak nebude provedeno, nebude moct materiál od nás odjet a objednatel uhradí veškeré vzniklé náklady (doprava).

Výrobky a zhotovené dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele společnosti BEVES.

Při nedodržení splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výší 0,5 % z celkové částky, avšak pokud bude prodlení delší jak 45 kalendářních dnů, propadá zhotovené dílo ve prospěch zhotovitele. Následné náklady spojené se zpětnou demontáží a činností tím související budou účtovány objednateli, který je povinen neprodleně uhradit na základě vystaveného daňového dokladu zhotoviteli. Pokud nebudou tyto náklady uhrazeny neprodleně, obrátí se zhotovitel na příslušný soud.

Záruka, odpovědnost za vady

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou,
  • odlišnost v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží,
  • odlišnosti způsobené vápenným výkvětem.
  • drobné nerovnosti materiálu, ktoré jsou typickými průvodními znaky ruční práce. Případné nedoléhající body je možné při montáži zamáznout cementovým lepidlem, případně obrusit brusným kotoučem.

Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, sestává z čistých přírodních materiálů. V důsledku tohoto, zákonitě dochází ke kolísání jeho vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barvených odstínů a také ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží.

Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

Dodatek k grafitové (černé) barvě plotu

Prvky betonových plotů probarvené do grafitové (dále i černé) barvy jsou výráběny použitím odlišnou technologii barvení, jako u jiných barevných odstínů, kvůli které může dojít působením externích vlivů k zeslábnutí odstínu černé barvy a místy se může projevit přírodní šedá barva betonu a výsledný efekt komponentů bude působit žíhaným vzhled černošedé barvy. Je potřeba s touto skutečností počítat při volbě černého odstínu, i když na druhou stranu, plot i tak působí dle našeho názoru ve finále přírodně a věrohodně. Výrobce nenese za tyto případné změny ve vzhledu odpovědnost.