Obchodní podmínky | Beves
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

BEVES Lanškroun s.r.o.
IČ: 28346653,
vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 27603,
se sídlem Nádražní 1169, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Telefon: 603837776
E-mail: ploty@beves.cz

 1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti BEVES Lanškroun s.r.o., IČ: 28346653, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 27603, se sídlem Nádražní 1169, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun (dále jen „BEVES“ či „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě každé kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi BEVES a spotřebiteli nebo podnikateli (dále též jako „zákazník - spotřebitel“ či „zákazník - podnikatel“) a jsou publikovány na internetových stránkách prodávajícího beves.cz, www.ploty.la (dále jen ,,webová stránka'). Tyto VOP se považují za nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených firmou BEVES Lanškroun s.r.o. jako Prodávajícím v rámci její podnikatelské činnosti. Jakékoli odchylky od těchto VOP musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě či uvedeny v potvrzení objednávky. Odchylná ujednání v příslušné kupní smlouvě nebo potvrzení objednávky mají přednost před zněním těchto VOP.
  2. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře se BEVES kupní smlouvu, nebo s Prodávajícím jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).
  3. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti uzavře kupní smlouvu nebo jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Platí, že na zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, nebo DIČ, neplatí ustanovení těchto VOP vztahující se na spotřebitele.
 2. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
  1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Všechny fotografie i videa na webové stránce https://www.beves.cz/ mají pouze ilustrační charakter.
  3. Nabízené zboží a služby na webové stránce https://www.beves.cz/ ( dále jen „zboží“) , cena a popis jejich hlavních vlastností je orientační, a je nutno je konzultovat osobně, nebo telefonicky. Prodávající neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky.
  4. Pravidla vyřizování stížností a práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v reklamačním řádu BEVES, který je k nahlédnutí ZDE.
 3. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
  1. Ustanovení o právu odstoupit od smlouvy dle tohoto oddílu III. platí pouze pro zákazníka - spotřebitele, není li výslovně stanoveno jinak.
  2. Zákazník - spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodů (ledaže jde o případy uvedené v čl. 3.4 těchto VOP) ve lhůtě 14 dnů, která končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni:
   1. v případě koupě Zboží: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží,
   2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední kus Zboží,
   3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část dodávky Zboží, nebo
  3. Zákazník - spotřebitel není oprávněn odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
   • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a v případě plnění za úplatu, s předchozím souhlasem Kupujícího po poučení, že poskytnutým plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
   • o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
   • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,v dalších případech stanovených občanským zákoníkem
  4. V případě, že nebude v konkrétním případě ujednáno, že prodávající po odstoupení od smlouvy zboží vyzvedne, je kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  5. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Jde li o zboží na paletách, nebo jiné zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel náklady za navrácení Zboží zpět na provozovnu BEVES. Bylo-li zboží vydáno na některé z poboček BEVES, vrací zákazník zboží na stejné pobočce. Jinak zákazník zašle zboží zpět na adresu určenou v dodacím listu. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna telefonicky.
  6. Kupující je povinen zboží vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží. V opačném případě je BEVES oprávněn započíst nárok na náhradu škody vůči nároku na vrácení kupní ceny.
  7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s plněním na žádost spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  8. V případě odstoupení od kupní smlouvy budou spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy BEVES přijal, stejnou platební metodou.
  9. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který BEVES nabízí, budou spotřebiteli vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Beves si vyhrazuje právo vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli až poté, co spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že je na adresu BEVES
 4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Dodání a převod vlastnického práva ke zboží se uskutečňuje na základě jednotlivých kupních smluv, které budou uzavírány výhradně formou objednávek kupujícího a jejich následným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto VOP. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito VOP.
  2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webové stránce https://www.beves.cz/ je pouze informativního charakteru a závazné podmínky pro uzavření kupní smlouvy budou sjednány formou cenové nabídky, objednávky a její akceptace prodávajícím.
 5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. K uzavření kupní smlouvy (dále jen „KS“) dochází na základě objednávky kupujícího individuální komunikací, a to dále uvedeným způsobem:

   [objednávka] kupující odešle prodávajícímu objednávku, a to výhradně písemnou formou, a to v tištěné podobě nebo v elektronické podobě na adresu ploty@beves.cz;

    

   [potvrzení objednávky] prodávající obdrženou objednávku potvrdí, a to tímto způsobem:

   1. e-mailem na adresu, ze které byla objednávka provedena, nebo
   2. v listinné podobě, např. kupní smlouva, potvrzení závazné objednávky, vnitřní aplikací kupujícího - objednávkový/nákupní systém apod.

   [náležitosti objednávky] Objednávka kupujícího obsahuje:

   1. určení firmy či jména kupujícího, adresy sídla či místa kupujícího pro doručování, včetně adresy pro dodání zboží, pokud se liší od adresy pro doručování;
   2. určení čísla cenové nabídky vytvořené prodávajícím na základě požadavků kupujícího, pokud byla vytvořena;
   3. určení zboží, tj. konkrétní druh a varianta zboží, a to způsobem, jež mezi stranami nebude vzbuzovat pochybnosti (zejména odkazem na nabídku prodávajícího/ceník apod.);
   4. množství zboží;
   5. cenu zboží v případě, že není určena na základě nabídky/ceníku;
   6. termín a způsob dodání zboží, nevyplývá-li přímo z nabídky/ceníku apod.;
   7. eventuelně další podmínky vztahující se k dodávce Zboží.

   K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem kdy prodávající potvrdí objednávku shora uvedeným způsobem.

  2. V případě, že se odchylují údaje v objednávce kupujícího od nabídky/ceníku apod. prodávajícího, platí mezi stranami podmínky v potvrzené objednávce kupujícího.
  3. V případě, že bude kupující požadovat dodání zboží na jinou adresu než uvedenou v objednávce je povinen kupující uhradit zvýšené náklady za dodávku zboží.
  4. Objednávka a její akceptace bude uložena u Prodávajícího zpravidla po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy a spotřebiteli k ní bude umožněn přístup.
  5. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
  1. V případě, že kupující má zájem zrušit objednávku a/nebo kupní smlouvu standardního typu zboží, jednostranně bez písemné dohody s prodávajícím (dále jen ,,Storno"), je v takovémto případě povinen prodávajícímu zaplatit odstupné - dále jen ,,Storno poplatek", není li dále uvedeno jinak, jehož výše je stanovena procentní sazbou z kupní ceny Zboží v závislosti na době zrušení objednávky takto: Storno 15 a více dnů před smluvním termínem dodání Zboží - 0% z ceny Zboží, Storno 14 - 8 dní před smluvním termínem dodání Zboží – 10 % z ceny Zboží, Storno 7 a méně dnů před smluvním termínem dodání Zboží - 20% z ceny Zboží, ne však více než 40 000,- Kč. Storno již zhotovené a naskladněné zakázky - 30% z ceny Zboží (platí pouze při nadzemní výšce 2m).
  2. Stornování zakázky upravené dle přání zákazníka (např. jde li o zboží u kterého byla zvolena barevná varianta, nebo bylo jinak upraveno dle přání zákazníka) není možné! Jedná se o zakázkovou výrobu.
 7. ČAS PLNĚNÍ A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ, ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ
  1. Místem plnění smlouvy je provozovna prodávajícího, anebo je-li tak ujednáno kupujícím, zvolená dodací adresa v České republice, uvedená v potvrzení objednávky.
  2. Termíny dodání zboží jsou orientační a prodlužují se v případě nepříznivých klimatických podmínek, prodlení subdodavatelů nebo jiných skutečností, které mají povahu okolnosti, kterou nemohl prodávající ovlivnit. O důvodech prodloužení dodací lhůty prodávající informuje kupujícího bez zbytečného odkladu poté co taková skutečnost vyjde najevo. V takovém případě nemá kupující právo na náhradu škody.
  3. V případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady opakované dopravy a uskladnění zboží 500,--Kč/den, není li dle ceníku prodávajícího publikovaného na webových stránkách prodávajícího stanoveno jinak. V případě prodlení delším 4 týdnů od termínu dodání, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 8. ZPŮSOB DODÁNÍ:
  1. Prodávající uskuteční dodání zboží okamžikem, kdy kupujícímu umožní nakládat se zbožím ve sjednaném místě dodání.
  2. Nakládka bude probíhat ze strany prodávajícího výhradně za pomoci vysokozdvižného vozíku, kdy zboží bude umístěno na paletách. Jestliže tento způsob nakládky kupujícímu nevyhovuje, je povinen předem prodávajícího informovat a včas si zajistit nakládku zboží vlastními prostředky tak, aby nebránil běžnému provozu v areálu prodávajícího. V takovém případě nese kupující plnou odpovědnost za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s nakládkou zboží.
  3. Nakládka je možná ve všední dny od 7:00 do 14:00.
 9. MÍSTO DODÁNÍ
  1. Nebude-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) prodávajícím na místo v rámci České republiky, které uvede kupující v objednávce jako svou adresu. Za místo dodání se považuje, není li jím provozovna prodávajícího, adresa uvedená kupujícím v České republice. Prodávající je oprávněn a povinen složit zboží na místě, které je přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno.
  2. Zajišťuje - li si dopravu zboží kupující, dodáním se rozumí naložení zboží na dopravní prostředek kupujícího.
 10. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY
  1. Kupující je za zboží povinen zaplatit cenu dle ceníku prodávajícího platného v době potvrzení objednávky zboží.
  2. Předchází li objednávce cenová nabídka má se za to, že je platná po dobu 14 dní od jejího vytvoření prodávajícím. Cena palet, na nichž je zboží složeno, není v ceně zboží zahrnuta a bude účtována zvlášť dle dále uvedených podmínek.
 11. CENA DOPRAVY:
  1. V případě, že kupující nezajišťuje dopravu zboží platí, že cena dopravy bude účtována vedle kupní ceny zboží, dle ceníku prodávajícího platného v době plnění objednávky
 12. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
  1. Není li uvedeno jinak, jsou všechny ceny zboží uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.
  2. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: v hotovosti nebo kartou při převzetí na prodejně; bezhotovostně převodem na účet BEVES.
  3. Zákazník dává uzavřením kupní smlouvy souhlas, aby  prodávající fakturu zaslal elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo po uzavření kupní smlouvy vyzvat kupujícího k zaplacení zálohy až do výše 100% kupní ceny Zboží.
  5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude výslovně sjednáno jinak. Pokud kupující nezaplatí cenu zboží před dodáním zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž prodávající je povinen nahradit veškeré dosud vzniklé náklady na splnění objednávky a smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny zboží.
  6. Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn připsáním částky na účet prodávajícího vedený u banky nebo vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti.
  7. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 13. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. BEVES si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. Výhrada vlastnictví se uplatňuje k celé dodávce zboží. Prodávající je oprávněn zboží, s jehož zaplacením je kupující v prodlení, kdykoli odebrat i svépomocí; k tomu dává kupující tímto výslovný souhlas.
 14. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
  1. Obaly: Prodávající prodává betonové dílce na jednorázových dřevěných paletách (rozměr 120x80cm) a sloupky prokládá dřevěnými hranoly, přičemž jsou betonové dílce na paletách pevně zapáskovány. Výběr typu obalu, na kterém bude Zboží složeno, určuje výhradně prodávající. Palety jsou v cenové nabídce uvedeny jako položka ,,BALNÉ', přičemž v této ceně jsou vedle ceny samotné palety zahrnuty dřevěné hranoly u sloupků, páskování a práce skladníka. Palety jsou nevratné a nelze za ně požadovat vratnou zálohu, tuto částku také nelze odečíst z cenové nabídky, pokud výslovně není ujednáno v kupní smlouvě jinak. Palety si bez možnosti vrácení ponechává kupující
  2. Zajištěni zboží při přepravě: Zboží naložené na paletách a přepáskované polyesterovými páskami je na vozidle určeném k přepravě zboží pevně zajištěno tzv. kurtováním, jež zajišťuje zboží proti pohybu na ložné ploše. V případě zajištění vlastní dopravy, tedy vyzvednutí zboží u prodávajícího, je kupující povinen učinit opatření proti samovolnému pohybu zboží na vlastní odpovědnost. Prodávající neodpovídá za poškození zboží při přepravě kupujícím, zejména za žádná mechanická poškození zboží (např. výskyt prasklin), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží.
  3. Převzetí Zboží: Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu podpisem tzv. ,,dodacího listu". Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí Zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (tj. absenci zjevných vad, jakož i vad množství, druhu, balení, atd.).
  4. Prohlídka Zboží, vytčení vad: Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou vnější prohlídku. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu.
  5. Zástupce kupujícího: Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, přebírá tato osoba odpovědnost za provedení prohlídky zboží a náležitosti s tím spojené. Zároveň je tato osoba povinna uvést své jméno čitelným písmem vedle svého podpisu a současně prokázat svou totožnost příslušným odkladem. Celé jméno jiné přebírající osoby musí být kupujícím včas oznámeno prodávajícímu. Pakliže přebírající osoba neprokáže svou totožnost nebo se nebude shodovat se jménem, které uvedl kupující, není prodávající povinen Zboží předat a kupující se ocitá v prodlení s převzetím Zboží.
 15. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
  1. Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně :
   • V případě dopravy zajištěné kupujícím, bez ohledu na to, zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží dosedne v jeho nákladovém prostoru.
   • V případě dopravy zajištěné prodávajícím, zajišťuje vykládku v místě dodání prodávající a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží dosedne na místo k vykládce určené.
 16. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Právo zákazníka - spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v OZ.
  2. Zákazníci - podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.
  3. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále může od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.
  4. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
  5. Prodávající má právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů Zboží vyráběných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považuji za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy.
 17. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem Prodávajícího.
  2. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda obdržel správný druh Zboží, zda má Zboží ujednanou jakost, zda Zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v zásadách zpracování osobních údajů publikovaných na webových stránkách prodávajícího.
  2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, a to na elektronickou adresu kupujícího. E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu prodávajícího propagovat své výrobky a služby. Kupující je oprávněn se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
  3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
  2. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla BEVES. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.
  3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: I. dílčí kupní smlouvou II. platnými VOP prodávajícího a Reklamačním řádem prodávajícího.

V Lanškrouně I.I.2022

Jan Velebný