Zásady zpracování osobních údajů | Beves
Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

společnosti BEVES Lanškroun s.r.o., IČO: 28346653, se sídlem Nádražní 1169, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  sp. zn. C 27603.

Společnost BEVES Lanškroun s.r.o. ( dále jen Správce) je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává, využívá a i jinak zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů, jakož i dalších osob při výkonu své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména výroba a prodej prvků betonového oplocení.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem i během používání webových stránek www.beves.cz („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správce při komunikaci prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) během trvání obchodního vztahu se zákazníky, dodavateli a zájemci o zboží či služby Správce, (iv) při plnění právních povinností Správce a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být Správcem  zpracovávány pro tyto účely:

 • plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (kupní smlouva, smlouva o dílo);
 • plnění právních povinností (povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů upravujících oblast vedení účetnictví, správy daní, pracovněprávní agendu, správu sociálního zabezpečení apod.);
 • zasílání obchodních sdělení, nabídku služeb a produktů a cílení reklamy;
 • ochrana oprávněných zájmů Správce (ochrana majetku, ochrana zdraví osob);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn pracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování: Jméno a příjmení, kontaktní adresa, E-mail, telefonní číslo, číslo účtu a jiné transakční údaje, IČO, DIČ, rodné číslo, další informace týkající se zákazníků, obchodních partnerů, zájemců o zboží či služby Správce, Informace o vzdělání, praxi, případně další relevantní profesní informace v přiměřeném rozsahu.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K  automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

COOKIES

Správce shromažďuje, uchovává a využívá určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků při návštěvě webových stránek Správce. Při návštěvě a používání webových stránek www.beves.cz („Webové stránky“) se v zařízení návštěvníka Webových stránek aktivují cookies -  soubory, které slouží k ukládání a přijímání o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž je přistupováno na Webové stránky. Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Webových stránek. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě Webových stránek stahují do zařízení návštěvníka. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na Webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.  Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si preferencí návštěvníka. Dokáží také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené osobě a  zájmům návštěvníka.

Správce používá na Webových stránkách základní, analytické a marketingové cookies.

ZÁKLADNÍ COOKIES

Základní cookies jsou nezbytné k provozu Webových stránek, umožňují základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

ANALYTICKÉ/STATISTICKÉ COOKIES

Analytické/statistické cookies umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak moji návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají mi zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštím pouze s vaším předchozím souhlasem.

REKLAMNÍ COOKIES

Reklamní cookies používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Na Webových stránkách jsou využívány tyto marketingové nástroje:

 • Reklamní funkce Google Analytics;
 • Google ads – nástroj, který používá soubory cookie k zobrazování relevantní reklamy;
 • Sklik – marketingový nástroj společnosti Seznam.cz, a.s.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Změnu nastavení cookies na těchto stránkách můžete provést i vyvoláním cookies lišty zde.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání cenových nabídek, či pro účely oslovování s nabídkami služeb a zboží, zpravidla prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, jde o zpracování osobních údajů na základě souhlasu, který je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovávané osobní údaje je oprávněn zpřístupnit:  

 • oprávněným zaměstnancům,
 • zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů
 • v zákonem stanovených případech orgánům státní správy, např. orgánům činným v trestním řízení, daňové správy či dalším orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou byl ke zpracování udělen subjektem osobních údajů jeho souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Správce zpracovává dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

 • Plnění smlouvy - po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
 • Plnění právních povinností - po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů - po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy
 • Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob - maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů - po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt osobních údajů má právo:  

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2022