Reklamační řád | Beves
Reklamační řád

Reklamační řád

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží společnosti BEVES Lanškroun s.r.o., IČ: 28346653, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 27603, se sídlem Nádražní 1169, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun (dále jen BEVES či prodávající). Kontaktní údaje: tel. 603837776,email:  ploty@beves.cz.
  2. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a je-li kupující spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahují se ustanovení tohoto reklamačního řádu pouze na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. 
 2. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM.
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že:
   1. se nejedná o jiné zboží než to, které bylo předmětem kupní smlouvy;
   2. zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   3. je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
   4. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   5. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   6. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat;
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy;
   8. je zboží v odpovídajícím množství a velikosti;
   9. zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží zejména v následujících případech: 
   1. zboží mělo vadu již v době převzetí a pro tuto vadu byla sjednána a poskytnuta sleva z kupní ceny;
   2. vada byla kupujícím již dříve reklamována a prodávající poskytl kupujícímu z toho důvodu slevu z kupní ceny;
   3. vada nebyla na zboží přítomna v době jeho převzetí kupujícím, ani nevznikla později porušením povinnosti prodávajícího;
   4. vadu musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo při převzetí zboží, ledaže ho prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad;
   5. příčinou vady je montáž provedená v rozporu s návodem, který poskytl prodávající;
   6. vada vznikla následkem toho, že kupující nezajistil provedení řádné přípravy pro montáž zboží nebo trval na instalaci zboží ve zjevně nevhodném místě;
   7. příčinou vady je zanedbání náležité péče o zboží ze strany kupujícího (včetně nevhodného způsobu ošetření);
   8. vada je způsobena kupujícím, zejména nesprávným či nevhodným užíváním, údržbou, skladováním, nebo přepravou, které byly v rozporu s návodem nebo pokyny dodanými spolu se zbožím nebo byly vzhledem k povaze, vlastnostem a účelu užití zboží zjevně nevhodné;
   9. jedná se o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
  3. Za vadu zboží se nepovažují obvyklé barevné či strukturní rozdíly, jakož i přirozené vlastnosti (i) přírodních materiálů, (ii) umělých materiálů a (iii) lakovaných ploch. Záruka se nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem, které jsou přirozenou vlastností zboží. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto složení dochází k přirozenému kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování materiálu, zejména povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. vápenných výkvětů (vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch výrobku) nebo ke vzniku tzv. železitých výkvětů (vystoupení sloučenin železa použitého písku a štěrku na povrch výrobku). Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejmodernějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání těchto barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti odstínů a vady způsobené nesprávným použitím chemických čistících látek a rozmrazovacích látek v zimním období.
  4. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené u konkrétního zboží jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci přípustné tolerance, která je stanovena na +/- 8mm a/nebo stanovené příslušnými normami ČSN.
  5. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, ověřit neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). V případě porušení celistvosti obalu a jiném zjevném poškození, které mohlo ovlivnit zboží, je kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu zboží a poškozené zboží není povinen převzít. Při zjevné neúplnosti dodávky není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balení, balíků, palet) v předávacím protokolu při jeho potvrzení. Podpisem předávacího protokolu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal a zboží bylo neporušeno a dodávka byla úplná.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v článku II. odst. 1 tohoto reklamačního řádu (§ 2161 občanského zákoníku), má kupující spotřebitel právo na:
   1. odstranění vady, podle své volby dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. K odstranění vady převezme prodávající věc na náklady.
   2. přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
    1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
    2. vada se projeví opakovaně,
    3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
    4. z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 4. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato zkracuje na jeden rok.
 5. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  1. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího písemně či osobně v kterékoli provozovně (prodejně) prodávajícího v České republice během otevírací doby.
  2. Reklamace nemůže být řádně vyřízena, dokud kupující nesdělí prodávajícímu v rámci reklamace alespoň: jméno a příjmení, adresu a/nebo e-mailový nebo telefonický kontakt, identifikaci reklamovaného zboží, popis vady a nedoloží doklad o nákupu. Prodávající doporučuje pro snazší vyřízení reklamace popis vady doplnit fotodokumentací a kontaktní emailovou adresou a telefonním číslem pro vyřízení reklamace.
  3. Požádá-li o to prodávající, je kupující povinen zboží, u nějž uplatňuje právo z vadného plnění, předat k posouzení prodávajícímu nebo mu umožnit provést jeho posouzení na místě, kde se zboží nachází nebo na jiném vhodném místě dle pokynů prodávajícího (§ 1922 odst. 1 občanského zákoníku). V takovém případě je reklamace považována za uplatněnou až předáním zboží prodávajícímu k posouzení, nebo okamžikem, kdy kupující zajistí možnost posouzení zboží prodávajícím dle jeho pokynů a prodávajícího o tom informuje.
  4. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 6. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
  1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  2. Pokud by posouzení oprávněnosti reklamace prodávajícím mělo kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto že zboží není možné dopravit k prodávajícímu běžným způsobem, může prodávající po dohodě s kupujícím posoudit vadu na místě. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.
  3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží, které v rámci reklamace předal prodávajícímu, nebo jeho opravenou či vyměněnou součást, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady spojené s jejich uskladněním.
 7. KUPUJÍCÍ – PODNIKATEL
  1. Pokud kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání, ustanovení tohoto reklamačního řádu se nepoužijí, 
   není-li výslovně uvedeno jinak, a uplatní se zákonná úprava odpovědnosti za vady.
  2. Lhůta k vyřízení reklamace prodávajícím činí šest měsíců.
  3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  4. Neoznámil-li kupující vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, ztrácí právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li současně s uplatněním reklamace, nebo bez zbytečného odkladu poté, kupujícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, může požadovat pouze odstranění vady, nebo slevu z kupní ceny.
  5. Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace.
  6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží, které v rámci reklamace předal prodávajícímu, nebo jeho opravenou či vyměněnou součást, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn zboží nebo jeho opravenou či vyměněnou součást svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci.
 8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  2. Kupující (spotřebitel) má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je účinný od 17. 5. 2023 a vztahuje se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto datem